Categories
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Instruccions d’inici de curs 2019/2020:

Resolució de 5 de juliol del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en materia d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana durant el curs 2019-2020 (DOGV 15/07/2019).

Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE 08/11/2007).

Decret 132/2012 de 31 d’agost del Consell, pel que es regulen les ensenyances esportives de règim especial en la C.V. (DOCV 03/09/2012).

Ordre de 15 de juny del 2009 de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen mesures per a promoure i facilitar l’educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d’elit de la C.V. (DOCV 17/07/2009).

Ordre 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit a la C.V. (DOCV 30/07/2010, modificat per l’Ordre 27/2011, en DOCV 13/05/2011).

Categories
ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (EOI)

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (EOI)

Instruccions d’inici de curs 2019/2020:

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2019-2020.

Organització i funcionament

Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la que es regula l’organització i funcionament de les escoles oficials d’idiomes (DOCV 25/09/2013).

Ordre 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les ensenyances d’idiomes d’anglés, en la modalitat a distància That’s English (DOCV 29/07/2013).

Decret 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d’idiomes (DOGV 07/12/2017).

Currículum

Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Decret XX/2019, pel qual s’estableixen els ensenyaments i el currículum d’idiomes de règim especial de la Comunitat Valenciana (pendent de publicació).

Reconeixement competència lingüística

Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel que s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la C.V. i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 20/05/2013).

Avaluació i proves

Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació i pro moció de les ensenyances d’idiomes (DOCV 19/02/2008).

Prova certificació:

Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d’idiomes (DOCV 26/03/2008).

Proves homologades Nivell Bàsic:

Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la C.V. (DOCV 08/11/2011).

Especialitats

Reial decret 336/2010, de 19 de març, pel qual s’estableixen les especialitats dels Cossos de Catedràtics i de Professors d’EOI als quals es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 09/04/2010, correcció d’errades en BOE 03/09/2010).

Categories
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Instruccions d’inici de curs 2019/20:

Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny (DOGV 15/07/2019).

Ordenació general estatal:

Reial Decret 596/2007 de 4 de maig, pel que s’establix l’ordenació general de les ensenyances professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE 25/05/2007).

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

Instruccions d’inici de curs 2019/20:

Resolució de XX de XX de 2019, de la direcció de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la C.V. i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-2020 als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors (pendent de publicació).

Ordenació general estatal:

Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 27/10/2009, correcció d’errades en BOE 06/11/2009, modificat per RD 21/2015, en BOE 07/02/2015).

Ordenació general autonòmica i plans d’estudis:

Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s’establix l’ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d’estudis corresponents als títols oficials de graduat/ada en les diferents ensenyances artístiques superiors (DOCV 10/05/2011).

Crèdits:

Decret 69/2011, de 3 de juny, del Consell, pel qual es regula el reconeixement i la transferència de crèdits per a les ensenyances artístiques superiors (DOCV 06/06/2011).

Art Dramàtic

Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 22/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudis a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València, dependent de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat/ada en Art Dramàtic (DOCV 10/11/2011).

Música

Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 24/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de música dependents de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Música (DOCV 10/11/2011).

Dansa

Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Dansa establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 25/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i s’autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de Dansa dependents de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat/ada en Dansa (DOCV 10/11/2011).

Disseny

Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 26/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudidels centres d’ensenyances artístiquessuperiors de disseny dependents de l’ISEACV conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Disseny. (DOCV 10/11/2011).

Arts Plàstiques (Ceràmica i Vidre)

Reial Decret 634/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Arts Plàstiques en les especialitats de Ceràmica i Vidre establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 23/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i s’autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de ceràmica dependents de l’ISEACV conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Arts Plàstiques en l’especialitat de Ceràmica. (DOCV 10/11/2011).

Taules d’equivalència de crèdits

Resolució de 28 de setembre de 2011, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s’aproven les taules d’equivalència per al reconeixement individualitzat de crèdits en ensenyances artístiques superiors de grau en l’àmbit de la C.V. (DOCV 18/10/2011).

Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEA)

Resolució de ….. de …. de 2019, de la Direcció de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la C.V., per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-2020 (pendent de publicació).

Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d’Ordenació de Centres Superiors d’Ensenyances Artístiques i de la creació de l’ISEA (DOCV 08/03/2007).

Estatuts:

Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ISEA (DOCV 17/06/2009).

Consell de Direcció:

Resolució de 22 d’abril de 2010, del president de l’ISEA, per la qual es no- menen els membres no nats del Consell de Direcció de l’esmentat institut (DOCV 11/05/2010).

Altres

Professorat especialista:

Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professorat especialista (BOE 21/10/1995).

Categories
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Requisits mínims dels centres

Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la LOE (BOE 09/04/2010).

Especialitats

Professors Música i Arts Escèniques:

Reial Decret 428/2013, de 14 de juny, pel qual s’estableixen les especialitats docents del Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i de Dansa (BOE 15/06/2013).

Catedràtics Música i Arts Escèniques:

Reial Decret 427/2013, de 14 de juny, pel qual s’estableixen les especialitats docents del Cos de Catedràtics de Música i d’Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i de Dansa (BOE 15/06/2013).

Professors i Mestres de Taller Arts Plàstiques i Disseny:

Reial Decret 1284/2002, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen les especialitats dels Cossos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny (BOE 20/12/2002).

Conservatoris elementals i professionals

Música i Dansa

Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en materia d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la CV per al curs 2019-2020 (DOGV 15/07/2019).

Decrets 158/2007 i 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establixen els currículums de les ensenyances professionals i elementals de Música, respectivament, i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007, modificat parcialment pel Decret 90/2015, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de Música i es regula l’accés a estes ensenyances, i s’incorpora al catàleg de titulacions l’especialitat Cant Valencià en DOCV 16/06/2015).

Dansa

Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals i elementals de Dansa, respectivament, i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007)

Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals i elementals de Dansa, respectivament, i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007).

Convalidacions amb ESO i Batxillerat

Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l’ESO i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’Educació física han detenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa (BOE 28/02/2009).

Ordre 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselle- ria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’ESO i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit (DOCV 30/07/2010, modificat per l’Ordre 27/2011, en DOCV 13/05/2011).

Ordre 27/2011, 5 de maig de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la C.V., i l’Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’ESO i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit en la C.V. (DOCV 13/05/2011).

Categories
FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Normativa bàsica

Llei orgànica 5/2002, de les qualificacions i de la formació professional (BOE 20/06/2002).

Reial Decret 1538/2006, de 15/12, que estableix l’ordenació general de la FP (BOE 03/01/2007).

Reial Decret 777/1998, de 30/04, pel qual es desenvolupen aspectes de l’ordenació d’FP (BOE 08/05/1998).

Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. http://incual.mecd.es/bdc

Instruccions inici de curs 2019/20

Resolució de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior (DOGV 15/07/2019).

Resolució de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020 (DOGV 16/07/2019).

Ordenació i avaluació

Ordre 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de l’FP del sistema educatiu (DOCV 24/09/2013. Modifica els anteriors)

Orde 46/2012 de 12 de juliol de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana. (DOCV 25/07/2012. Modifica l’anterior)

Ordre 78/2010, de 27 d’agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOCV 03/10/2010)

Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius d’FP (DOCV 06/09/2010).

Desdoblaments

Resolució de 7 de juny de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2017-2018 en centres públics (DOGV 15/06/2017, correcció d’errades en DOGV 18/07/2017).

CIPFP

Decret 115/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els CIPFP (DOCV 05/08/2008).

Resolució de 9 de novembre de 2009, del conseller d’Educació, per la qual es deleguen determinades atribucions en els directors dels centres integrats públics de Formació Professional dependents de la Conselleria d’Educació. (DOCV 20/11/2009).

Resolució de 28 de gener de 2016, conjunta de la Direcció General d’Ocupació i Formació, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre la designació i/o elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. (DOCV 11/02/2016).

ORDE 1/2010 de 14 d’abril, de les conselleries d’Economia, Hisenda i Ocupació i d’Educació, per la qual es regulen els consells socials dels centres integrats públics i privats concertats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

Decret 3/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura organitzativa i el procediment d’avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiencia laboral o formació no formal.(DOGV 02/03/2018).

FP Bàsica

Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de l’FP Bàsica dels ensenyaments de formació profesional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial Decret 1850/2009 sobre expedició de títols acadèmics i professionals (BOE 05/03/2014).

Decret 135/2014, de 8 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de F.P. Bàsica en l’àmbit de la C. V. (DOCV 11/08/2014).

Ordre 73/2014, de 26 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la C.V. (DOGV 29/08/2014, correcció d’errades en DOGV 15/04/2014).

Decret 185/2014, de 31 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen vint currículums corresponents als cicles formatius d’FP Bàsica en l’àmbit de la C.V. (DOCV 04/11/2014).

FCT

Ordre 77/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el mòdul professional de FCT dels cicles formatius d’FP, de les ensenyances d’Arts Plàstiques i Disseny i dels Programes de Qualificació Professional (DOCV 03/09/2010).

Resolució d’1 de setembre de 2010, de la DG d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la F.P. de la Conselleria d’Educació, per la qual es publiquen els documents i models de gestió del mòdul professional de FCT (DOCV 8/09/2010, correcció d’errades en DOCV 10/09/2010).

FP Dual

Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la FP Dual del sistema educatiu a la C.V. (DOCV 18/06/2013).

Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleriad’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la FP Dual (DOCV 17/01/2014).

Reial Decret 1529/2012, de 8 de noviembre pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la FP Dual (BOE 09/11/2012).

FP Semipresencial

Ordre de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana. (DOCV 31/07/2008)

Resolució de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el límit màxim de presencialitat exigible per a l’alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols de Formació Professional en modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana. (DOGV 31/.05/2018. Correció DOGV 22/06/2018).

Professorat especialista

Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professorat especialista (BOE 21/10/1995).

Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes. (DOCV 17/2/2007).

FP integrada

Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d’aprovació de l’oferta integrada de formació professional en instituts d’educació secundària autoritzats.

Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa de treball temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en les quals participe el SERVEF (Labora).

Categories
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Instruccions d’inici de curs 2019/2020

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en materia d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2019-2020 (DOGV 18/07/2019).

Legislació bàsica

Llei 1/95, de 20 de gener, de la GV, de Formació de Persones Adultes (DOCV 31/01/1995).

Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, pel que es crea la Comissió Interdepartamental de la FPA (DOGV 12/05/1995, modificat per Decret 3/1998, de 20 de gener en DOGV 27/01/1998).

Currículum

Decret 220/1999 de 23 de novembre del Govern Valencià, pel que es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/95, de 20 de gener, de la GV, de FPA, i s’establix el currículum dels programes d’alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària (DOGV 18/02/2000).

Ordre de 14 de juny de 2000 que regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes, i que dicta instruccions per a l’organització i funcionament dels centres públics d’FPA (DOGV 28/06/2000).

Centres

Decret 207/2003 de 10 d’octubre de Consell de la Generalitat, pel que s’establixen els requisits mínims dels centres docents de FPA que impartisquen ensenyances bàsiques (DOGV 14/10/2003).

Decret 14/2004, de 6 de febrer del Consell, pel qual es creen Centres Públics d’FPA en Institucions Penitenciàries (DOGV 10/02/2004).

Ordre de 22 d’abril del 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es disposa el funcionament dels centres públics de FPA en establiments penitenciaris (DOGV 25/05/2004).

Ordre de 13 de juliol del 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la composició per unitats dels centres públics d’FPA de la Generalitat Valenciana (DOGV 12/09/2005).

ORDRE 2/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen les zones territorials d’actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes i s’estableix la composició per unitats dels centres de titularitat de la Generalitat i de les seues extensions (DOGV 5/07/2019).

Plantilles

Ordre de 13 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es relacionen els llocs de treball docents existents en els centres públics de FPA de titularitat de la Generalitat Valenciana (DOGV 30/09/2005).

Avaluació

Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes en la Comunitat Valenciana. (DOGV 10/10/2017).

Categories
NORMATIVA ESO I BATXILLERAT

ESO I BATXILLERAT

Instruccions d’inici de curs 2019/2020 ESO i Batxillerat:

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020 (DOGV 18/07/2019).

Organització centres

Decret 234/1997, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària (DOGV 08/09/1997).

Batxillerat: Ordre de 19/06/2009, de la Conselleria, per la qual es regula l’organització i el funcionament del batxillerat diürn, nocturn i a distància a la C.V. (DOCV 30/06/2009, modificada per Ordre 50/2012, de 26 de juliol en DOCV 03/08/2012).

Seccions secundària:

Ordre de 31 de juliol de 1998, per la qual es regulen les seccions dels instituts d’educació secundària (DOGV 20/08/1998).

Requisits mínims centres

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària (BOE 12/03/2010).

Currículum bàsic

Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel que s’establix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat (BOE 03/01/2015).

Currículum valencià

Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOGV 30/04/2018).

Horaris ESO

Ordre de 29 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’ESO (DOCV 15/05/2008).

Avaluació

Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana (DOGV 10/10/2017).

Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE 03/06/2017).

Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, per el qual es regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat (BOE 30/07/2016).

Proves extraordinàries

Decret 183/2013, de 5 desembre, del Consell, pel que es procedix a l’adequació normativa en l’àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d’avaluació i sessions d’avaluació extraordinàries (DOGV 09/12/2013).

Especialitats

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’ESO, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament (BOE 28/11/2008).

Plantilles ESO, batxillerat i FP:

Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d’edu cació. (DOCV 30/06/2015).

Compromís Família-Tutor

Decret 30/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual es regula la declaració de Compromís Família-Tutor entre les famílies o representants legals de l’alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana (DOCV 19/02/2014).

Àmbits

Ordre 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l’habilitació de llocs de treball d’àmbit per a ser proveïts per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l’etapa d’ESO (DOCV 27/06/2013).

Habilitacions transitòries

Ordre 75/2013, de 5 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega l’article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució de personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d’educació i es modifica l’annex II de l’Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOCV 09/07/2013).

Pràcticum

Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatoria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s’establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyances d’idiomes (DOCV 15/10/2009).

Acreditació de la formació didàctica i pedagògica

Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concreta l’acreditació de la formació pedagógica i didàctica (DOGV 4/01/2019).

Categories
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Instruccions d’inici de curs 2019/2020

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020.

Ensenyaments mínims

Reial Decret 1513/2006 de 7 de desembre, pel que s’establixen les ensenyances mínimes de l’Educació primària (BOE 08/12/2006).

Currículum bàsic

Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel que s’establix el currículum bàsic de l’Educació Primària (BOE 01/03/2014).

Currículum valencià

Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 07/07/2014 modificat parcialment per Decret 136/2015, de 4 de setembre en DOGV 09/09/2015, i pel Decret 88/2017, de 7 de juliol en DOGV 14/07/2017).

Avaluació

Resolució de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l’Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els documents oficials d’avaluació i es concreten aspectes de l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 18/05/2018), correcció d’errades (DOGV 28/05/2018).

Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la que s’establixen els documents oficials d’avaluació i es concreten aspectes de l’ordenació general de l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana (DOCV 19/12/2007).

Requisits mínims centres

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària (BOE 12/03/2010).

Transició a secundària

Ordre 46/2011 de 8 de juny de la Conselleria d’Educació, per la que es regula la transició des de l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana (DOCV 23/06/2011)

Categories
EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

Ensenyaments mínims

Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil (BOE 04/01/2007).

Organització i funcionament

Ordre 21/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública (DOGV 7/05/2019).

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020.

Continguts primer cicle

Decret 37/2008 de 28 de març del Consell, pel que s’establixen els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008).

Currículum segon cicle

Decret 38/2008 de 28 de març del Consell, pel que s’establix el currículum del Segon Cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008).

Avaluació

Ordre de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil (DOCV 25/07/2008).

Requisits mínims centres

Primer cicle infantil:

Decret 2/2009, de 9 de gener del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 14/01/09).

Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de cumplir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 10/03/2011).

Segon cicle infantil:

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educacióinfantil, l’educació primària i l’educació secundària (BOE 12/03/2010).

Categories
NORMATIVA EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

NORMATIVA EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS 2019/2020:

Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020 (DOGV 18/07/2019).

ORGANITZACIÓ CENTRES CEIP:

Decret 233/1997, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional de les escoles d’educació infantil i dels col·legis d’educació primària (DOGV 08/09/1997). Pendent  publicació nou ROF .

JORNADA ESCOLAR:

Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana (DOGV 15/06/2016) modificada per l’Ordre 2/2018, de 16 de gener (DOGV 17/01/2018).

Resolució de 8 d’octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un Pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s’estableix el calendari (DOGV 18/10/2018).

ARRANJAMENT ESCOLAR INFANTIL I PRIMÀRIA:

Resolució de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat (DOGV 8/05/2019).

PLANTILLES:

Ordre 12/2013, de 14 de març, de la Conselle ria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els criteris per a la determinació de les relacions de llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis públics d’Educació Primària, col·legis públics d’Educació Infantil i Primària i centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat (DOCV 21/03/2013).

ESPECIALITATS:

Reial decret 1594/2011 de 4 de novembre, pel que s’establixen les especialitats docents del Cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 09/11/2011 i correcció d’errades en BOE 14/01/2012).

CRA:

Ordre de 15 de maig de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que es regula la constitució de col·legis rurals agrupats d’Educació Infantil i Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 04/07/1997).

Ordre de 10 de maig de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que s’adapten les normes contingudes en el Reglament Orgànic i Funcional de les escoles d’Educació Infantil i dels col·legis d’Educació Primària als col·legis rurals agrupats (DOGV 16/06/1999).