Categories
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Instruccions d’inici de curs 2019/2020

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020.

Ensenyaments mínims

Reial Decret 1513/2006 de 7 de desembre, pel que s’establixen les ensenyances mínimes de l’Educació primària (BOE 08/12/2006).

Currículum bàsic

Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel que s’establix el currículum bàsic de l’Educació Primària (BOE 01/03/2014).

Currículum valencià

Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 07/07/2014 modificat parcialment per Decret 136/2015, de 4 de setembre en DOGV 09/09/2015, i pel Decret 88/2017, de 7 de juliol en DOGV 14/07/2017).

Avaluació

Resolució de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l’Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els documents oficials d’avaluació i es concreten aspectes de l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 18/05/2018), correcció d’errades (DOGV 28/05/2018).

Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la que s’establixen els documents oficials d’avaluació i es concreten aspectes de l’ordenació general de l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana (DOCV 19/12/2007).

Requisits mínims centres

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària (BOE 12/03/2010).

Transició a secundària

Ordre 46/2011 de 8 de juny de la Conselleria d’Educació, per la que es regula la transició des de l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana (DOCV 23/06/2011)

Categories
EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

Ensenyaments mínims

Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil (BOE 04/01/2007).

Organització i funcionament

Ordre 21/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública (DOGV 7/05/2019).

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020.

Continguts primer cicle

Decret 37/2008 de 28 de març del Consell, pel que s’establixen els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008).

Currículum segon cicle

Decret 38/2008 de 28 de març del Consell, pel que s’establix el currículum del Segon Cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008).

Avaluació

Ordre de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil (DOCV 25/07/2008).

Requisits mínims centres

Primer cicle infantil:

Decret 2/2009, de 9 de gener del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 14/01/09).

Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de cumplir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 10/03/2011).

Segon cicle infantil:

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educacióinfantil, l’educació primària i l’educació secundària (BOE 12/03/2010).

Categories
NORMATIVA EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

NORMATIVA EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS 2019/2020:

Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020 (DOGV 18/07/2019).

ORGANITZACIÓ CENTRES CEIP:

Decret 233/1997, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional de les escoles d’educació infantil i dels col·legis d’educació primària (DOGV 08/09/1997). Pendent  publicació nou ROF .

JORNADA ESCOLAR:

Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana (DOGV 15/06/2016) modificada per l’Ordre 2/2018, de 16 de gener (DOGV 17/01/2018).

Resolució de 8 d’octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un Pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s’estableix el calendari (DOGV 18/10/2018).

ARRANJAMENT ESCOLAR INFANTIL I PRIMÀRIA:

Resolució de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat (DOGV 8/05/2019).

PLANTILLES:

Ordre 12/2013, de 14 de març, de la Conselle ria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els criteris per a la determinació de les relacions de llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis públics d’Educació Primària, col·legis públics d’Educació Infantil i Primària i centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat (DOCV 21/03/2013).

ESPECIALITATS:

Reial decret 1594/2011 de 4 de novembre, pel que s’establixen les especialitats docents del Cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 09/11/2011 i correcció d’errades en BOE 14/01/2012).

CRA:

Ordre de 15 de maig de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que es regula la constitució de col·legis rurals agrupats d’Educació Infantil i Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 04/07/1997).

Ordre de 10 de maig de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que s’adapten les normes contingudes en el Reglament Orgànic i Funcional de les escoles d’Educació Infantil i dels col·legis d’Educació Primària als col·legis rurals agrupats (DOGV 16/06/1999).