Categories
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Instruccions d’inici de curs 2019/2020

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020.

Ensenyaments mínims

Reial Decret 1513/2006 de 7 de desembre, pel que s’establixen les ensenyances mínimes de l’Educació primària (BOE 08/12/2006).

Currículum bàsic

Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel que s’establix el currículum bàsic de l’Educació Primària (BOE 01/03/2014).

Currículum valencià

Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 07/07/2014 modificat parcialment per Decret 136/2015, de 4 de setembre en DOGV 09/09/2015, i pel Decret 88/2017, de 7 de juliol en DOGV 14/07/2017).

Avaluació

Resolució de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de l’Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els documents oficials d’avaluació i es concreten aspectes de l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 18/05/2018), correcció d’errades (DOGV 28/05/2018).

Ordre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la que s’establixen els documents oficials d’avaluació i es concreten aspectes de l’ordenació general de l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana (DOCV 19/12/2007).

Requisits mínims centres

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària (BOE 12/03/2010).

Transició a secundària

Ordre 46/2011 de 8 de juny de la Conselleria d’Educació, per la que es regula la transició des de l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana (DOCV 23/06/2011)