Categories
FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Normativa bàsica

Llei orgànica 5/2002, de les qualificacions i de la formació professional (BOE 20/06/2002).

Reial Decret 1538/2006, de 15/12, que estableix l’ordenació general de la FP (BOE 03/01/2007).

Reial Decret 777/1998, de 30/04, pel qual es desenvolupen aspectes de l’ordenació d’FP (BOE 08/05/1998).

Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals. http://incual.mecd.es/bdc

Instruccions inici de curs 2019/20

Resolució de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior (DOGV 15/07/2019).

Resolució de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020 (DOGV 16/07/2019).

Ordenació i avaluació

Ordre 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de l’FP del sistema educatiu (DOCV 24/09/2013. Modifica els anteriors)

Orde 46/2012 de 12 de juliol de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana. (DOCV 25/07/2012. Modifica l’anterior)

Ordre 78/2010, de 27 d’agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOCV 03/10/2010)

Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius d’FP (DOCV 06/09/2010).

Desdoblaments

Resolució de 7 de juny de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2017-2018 en centres públics (DOGV 15/06/2017, correcció d’errades en DOGV 18/07/2017).

CIPFP

Decret 115/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els CIPFP (DOCV 05/08/2008).

Resolució de 9 de novembre de 2009, del conseller d’Educació, per la qual es deleguen determinades atribucions en els directors dels centres integrats públics de Formació Professional dependents de la Conselleria d’Educació. (DOCV 20/11/2009).

Resolució de 28 de gener de 2016, conjunta de la Direcció General d’Ocupació i Formació, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre la designació i/o elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. (DOCV 11/02/2016).

ORDE 1/2010 de 14 d’abril, de les conselleries d’Economia, Hisenda i Ocupació i d’Educació, per la qual es regulen els consells socials dels centres integrats públics i privats concertats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

Decret 3/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura organitzativa i el procediment d’avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiencia laboral o formació no formal.(DOGV 02/03/2018).

FP Bàsica

Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de l’FP Bàsica dels ensenyaments de formació profesional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial Decret 1850/2009 sobre expedició de títols acadèmics i professionals (BOE 05/03/2014).

Decret 135/2014, de 8 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de F.P. Bàsica en l’àmbit de la C. V. (DOCV 11/08/2014).

Ordre 73/2014, de 26 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la C.V. (DOGV 29/08/2014, correcció d’errades en DOGV 15/04/2014).

Decret 185/2014, de 31 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen vint currículums corresponents als cicles formatius d’FP Bàsica en l’àmbit de la C.V. (DOCV 04/11/2014).

FCT

Ordre 77/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el mòdul professional de FCT dels cicles formatius d’FP, de les ensenyances d’Arts Plàstiques i Disseny i dels Programes de Qualificació Professional (DOCV 03/09/2010).

Resolució d’1 de setembre de 2010, de la DG d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la F.P. de la Conselleria d’Educació, per la qual es publiquen els documents i models de gestió del mòdul professional de FCT (DOCV 8/09/2010, correcció d’errades en DOCV 10/09/2010).

FP Dual

Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la FP Dual del sistema educatiu a la C.V. (DOCV 18/06/2013).

Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleriad’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la FP Dual (DOCV 17/01/2014).

Reial Decret 1529/2012, de 8 de noviembre pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la FP Dual (BOE 09/11/2012).

FP Semipresencial

Ordre de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana. (DOCV 31/07/2008)

Resolució de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el límit màxim de presencialitat exigible per a l’alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols de Formació Professional en modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana. (DOGV 31/.05/2018. Correció DOGV 22/06/2018).

Professorat especialista

Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professorat especialista (BOE 21/10/1995).

Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes. (DOCV 17/2/2007).

FP integrada

Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d’aprovació de l’oferta integrada de formació professional en instituts d’educació secundària autoritzats.

Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa de treball temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en les quals participe el SERVEF (Labora).