Categories
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Requisits mínims dels centres

Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la LOE (BOE 09/04/2010).

Especialitats

Professors Música i Arts Escèniques:

Reial Decret 428/2013, de 14 de juny, pel qual s’estableixen les especialitats docents del Cos de Professorat de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i de Dansa (BOE 15/06/2013).

Catedràtics Música i Arts Escèniques:

Reial Decret 427/2013, de 14 de juny, pel qual s’estableixen les especialitats docents del Cos de Catedràtics de Música i d’Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i de Dansa (BOE 15/06/2013).

Professors i Mestres de Taller Arts Plàstiques i Disseny:

Reial Decret 1284/2002, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen les especialitats dels Cossos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny (BOE 20/12/2002).

Conservatoris elementals i professionals

Música i Dansa

Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en materia d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la CV per al curs 2019-2020 (DOGV 15/07/2019).

Decrets 158/2007 i 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establixen els currículums de les ensenyances professionals i elementals de Música, respectivament, i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007, modificat parcialment pel Decret 90/2015, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de Música i es regula l’accés a estes ensenyances, i s’incorpora al catàleg de titulacions l’especialitat Cant Valencià en DOCV 16/06/2015).

Dansa

Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals i elementals de Dansa, respectivament, i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007)

Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals i elementals de Dansa, respectivament, i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007).

Convalidacions amb ESO i Batxillerat

Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l’ESO i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’Educació física han detenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa (BOE 28/02/2009).

Ordre 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselle- ria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’ESO i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit (DOCV 30/07/2010, modificat per l’Ordre 27/2011, en DOCV 13/05/2011).

Ordre 27/2011, 5 de maig de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la C.V., i l’Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’ESO i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit en la C.V. (DOCV 13/05/2011).