Categories
ENSENYAMENTS ESPORTIUS

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Instruccions d’inici de curs 2019/2020:

Resolució de 5 de juliol del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en materia d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana durant el curs 2019-2020 (DOGV 15/07/2019).

Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE 08/11/2007).

Decret 132/2012 de 31 d’agost del Consell, pel que es regulen les ensenyances esportives de règim especial en la C.V. (DOCV 03/09/2012).

Ordre de 15 de juny del 2009 de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen mesures per a promoure i facilitar l’educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d’elit de la C.V. (DOCV 17/07/2009).

Ordre 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit a la C.V. (DOCV 30/07/2010, modificat per l’Ordre 27/2011, en DOCV 13/05/2011).