Categories
NORMATIVA ESO I BATXILLERAT

ESO I BATXILLERAT

Instruccions d’inici de curs 2019/2020 ESO i Batxillerat:

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020 (DOGV 18/07/2019).

Organització centres

Decret 234/1997, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària (DOGV 08/09/1997).

Batxillerat: Ordre de 19/06/2009, de la Conselleria, per la qual es regula l’organització i el funcionament del batxillerat diürn, nocturn i a distància a la C.V. (DOCV 30/06/2009, modificada per Ordre 50/2012, de 26 de juliol en DOCV 03/08/2012).

Seccions secundària:

Ordre de 31 de juliol de 1998, per la qual es regulen les seccions dels instituts d’educació secundària (DOGV 20/08/1998).

Requisits mínims centres

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària (BOE 12/03/2010).

Currículum bàsic

Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel que s’establix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat (BOE 03/01/2015).

Currículum valencià

Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOGV 30/04/2018).

Horaris ESO

Ordre de 29 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’ESO (DOCV 15/05/2008).

Avaluació

Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana (DOGV 10/10/2017).

Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE 03/06/2017).

Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, per el qual es regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat (BOE 30/07/2016).

Proves extraordinàries

Decret 183/2013, de 5 desembre, del Consell, pel que es procedix a l’adequació normativa en l’àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves extraordinàries d’avaluació i sessions d’avaluació extraordinàries (DOGV 09/12/2013).

Especialitats

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’ESO, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament (BOE 28/11/2008).

Plantilles ESO, batxillerat i FP:

Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d’edu cació. (DOCV 30/06/2015).

Compromís Família-Tutor

Decret 30/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual es regula la declaració de Compromís Família-Tutor entre les famílies o representants legals de l’alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana (DOCV 19/02/2014).

Àmbits

Ordre 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l’habilitació de llocs de treball d’àmbit per a ser proveïts per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l’etapa d’ESO (DOCV 27/06/2013).

Habilitacions transitòries

Ordre 75/2013, de 5 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega l’article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució de personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d’educació i es modifica l’annex II de l’Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOCV 09/07/2013).

Pràcticum

Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatoria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s’establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyances d’idiomes (DOCV 15/10/2009).

Acreditació de la formació didàctica i pedagògica

Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concreta l’acreditació de la formació pedagógica i didàctica (DOGV 4/01/2019).