No reglades (Acadèmies)

Conveni d’àmbit estatal per a centres privats que es dediquen a impartir ensenyament i formació no reglada, ja siga presencial, a distància, semipresencial o on-line.

Queden expressament excloses de l’àmbit funcional d’aplicació del present conveni, les empreses autoritzades per a impartir qualsevol dels ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006 d’Educació