Categories
ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (EOI)

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES (EOI)

Instruccions d’inici de curs 2019/2020:

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2019-2020.

Organització i funcionament

Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la que es regula l’organització i funcionament de les escoles oficials d’idiomes (DOCV 25/09/2013).

Ordre 78/2013, de 22 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les ensenyances d’idiomes d’anglés, en la modalitat a distància That’s English (DOCV 29/07/2013).

Decret 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d’idiomes (DOGV 07/12/2017).

Currículum

Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Decret XX/2019, pel qual s’estableixen els ensenyaments i el currículum d’idiomes de règim especial de la Comunitat Valenciana (pendent de publicació).

Reconeixement competència lingüística

Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel que s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la C.V. i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 20/05/2013).

Avaluació i proves

Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació i pro moció de les ensenyances d’idiomes (DOCV 19/02/2008).

Prova certificació:

Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d’idiomes (DOCV 26/03/2008).

Proves homologades Nivell Bàsic:

Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la C.V. (DOCV 08/11/2011).

Especialitats

Reial decret 336/2010, de 19 de març, pel qual s’estableixen les especialitats dels Cossos de Catedràtics i de Professors d’EOI als quals es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 09/04/2010, correcció d’errades en BOE 03/09/2010).