Categories
EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

Ensenyaments mínims

Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil (BOE 04/01/2007).

Organització i funcionament

Ordre 21/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública (DOGV 7/05/2019).

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020.

Continguts primer cicle

Decret 37/2008 de 28 de març del Consell, pel que s’establixen els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008).

Currículum segon cicle

Decret 38/2008 de 28 de març del Consell, pel que s’establix el currículum del Segon Cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 03/04/2008).

Avaluació

Ordre de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil (DOCV 25/07/2008).

Requisits mínims centres

Primer cicle infantil:

Decret 2/2009, de 9 de gener del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana (DOCV 14/01/09).

Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de cumplir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV 10/03/2011).

Segon cicle infantil:

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educacióinfantil, l’educació primària i l’educació secundària (BOE 12/03/2010).