Categories
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Instruccions d’inici de curs 2019/20:

Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny (DOGV 15/07/2019).

Ordenació general estatal:

Reial Decret 596/2007 de 4 de maig, pel que s’establix l’ordenació general de les ensenyances professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE 25/05/2007).

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

Instruccions d’inici de curs 2019/20:

Resolució de XX de XX de 2019, de la direcció de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la C.V. i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-2020 als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors (pendent de publicació).

Ordenació general estatal:

Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 27/10/2009, correcció d’errades en BOE 06/11/2009, modificat per RD 21/2015, en BOE 07/02/2015).

Ordenació general autonòmica i plans d’estudis:

Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s’establix l’ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d’estudis corresponents als títols oficials de graduat/ada en les diferents ensenyances artístiques superiors (DOCV 10/05/2011).

Crèdits:

Decret 69/2011, de 3 de juny, del Consell, pel qual es regula el reconeixement i la transferència de crèdits per a les ensenyances artístiques superiors (DOCV 06/06/2011).

Art Dramàtic

Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 22/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudis a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València, dependent de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat/ada en Art Dramàtic (DOCV 10/11/2011).

Música

Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 24/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de música dependents de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Música (DOCV 10/11/2011).

Dansa

Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Dansa establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 25/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i s’autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de Dansa dependents de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat/ada en Dansa (DOCV 10/11/2011).

Disseny

Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 26/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudidels centres d’ensenyances artístiquessuperiors de disseny dependents de l’ISEACV conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Disseny. (DOCV 10/11/2011).

Arts Plàstiques (Ceràmica i Vidre)

Reial Decret 634/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Arts Plàstiques en les especialitats de Ceràmica i Vidre establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).

Ordre 23/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i s’autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de ceràmica dependents de l’ISEACV conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Arts Plàstiques en l’especialitat de Ceràmica. (DOCV 10/11/2011).

Taules d’equivalència de crèdits

Resolució de 28 de setembre de 2011, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s’aproven les taules d’equivalència per al reconeixement individualitzat de crèdits en ensenyances artístiques superiors de grau en l’àmbit de la C.V. (DOCV 18/10/2011).

Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEA)

Resolució de ….. de …. de 2019, de la Direcció de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la C.V., per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-2020 (pendent de publicació).

Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d’Ordenació de Centres Superiors d’Ensenyances Artístiques i de la creació de l’ISEA (DOCV 08/03/2007).

Estatuts:

Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ISEA (DOCV 17/06/2009).

Consell de Direcció:

Resolució de 22 d’abril de 2010, del president de l’ISEA, per la qual es no- menen els membres no nats del Consell de Direcció de l’esmentat institut (DOCV 11/05/2010).

Altres

Professorat especialista:

Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professorat especialista (BOE 21/10/1995).