Categories
NORMATIVA EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

NORMATIVA EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS 2019/2020:

Resolució de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019-2020 (DOGV 18/07/2019).

ORGANITZACIÓ CENTRES CEIP:

Decret 233/1997, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional de les escoles d’educació infantil i dels col·legis d’educació primària (DOGV 08/09/1997). Pendent  publicació nou ROF .

JORNADA ESCOLAR:

Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana (DOGV 15/06/2016) modificada per l’Ordre 2/2018, de 16 de gener (DOGV 17/01/2018).

Resolució de 8 d’octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un Pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre 2/2018, de 16 de gener, i s’estableix el calendari (DOGV 18/10/2018).

ARRANJAMENT ESCOLAR INFANTIL I PRIMÀRIA:

Resolució de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat (DOGV 8/05/2019).

PLANTILLES:

Ordre 12/2013, de 14 de març, de la Conselle ria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els criteris per a la determinació de les relacions de llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis públics d’Educació Primària, col·legis públics d’Educació Infantil i Primària i centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat (DOCV 21/03/2013).

ESPECIALITATS:

Reial decret 1594/2011 de 4 de novembre, pel que s’establixen les especialitats docents del Cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 09/11/2011 i correcció d’errades en BOE 14/01/2012).

CRA:

Ordre de 15 de maig de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que es regula la constitució de col·legis rurals agrupats d’Educació Infantil i Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 04/07/1997).

Ordre de 10 de maig de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que s’adapten les normes contingudes en el Reglament Orgànic i Funcional de les escoles d’Educació Infantil i dels col·legis d’Educació Primària als col·legis rurals agrupats (DOGV 16/06/1999).