Categories
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Instruccions d’inici de curs 2019/2020

RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en materia d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2019-2020 (DOGV 18/07/2019).

Legislació bàsica

Llei 1/95, de 20 de gener, de la GV, de Formació de Persones Adultes (DOCV 31/01/1995).

Decret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià, pel que es crea la Comissió Interdepartamental de la FPA (DOGV 12/05/1995, modificat per Decret 3/1998, de 20 de gener en DOGV 27/01/1998).

Currículum

Decret 220/1999 de 23 de novembre del Govern Valencià, pel que es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/95, de 20 de gener, de la GV, de FPA, i s’establix el currículum dels programes d’alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària (DOGV 18/02/2000).

Ordre de 14 de juny de 2000 que regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes, i que dicta instruccions per a l’organització i funcionament dels centres públics d’FPA (DOGV 28/06/2000).

Centres

Decret 207/2003 de 10 d’octubre de Consell de la Generalitat, pel que s’establixen els requisits mínims dels centres docents de FPA que impartisquen ensenyances bàsiques (DOGV 14/10/2003).

Decret 14/2004, de 6 de febrer del Consell, pel qual es creen Centres Públics d’FPA en Institucions Penitenciàries (DOGV 10/02/2004).

Ordre de 22 d’abril del 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es disposa el funcionament dels centres públics de FPA en establiments penitenciaris (DOGV 25/05/2004).

Ordre de 13 de juliol del 2005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la composició per unitats dels centres públics d’FPA de la Generalitat Valenciana (DOGV 12/09/2005).

ORDRE 2/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen les zones territorials d’actuació dels centres públics específics de formació de persones adultes i s’estableix la composició per unitats dels centres de titularitat de la Generalitat i de les seues extensions (DOGV 5/07/2019).

Plantilles

Ordre de 13 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es relacionen els llocs de treball docents existents en els centres públics de FPA de titularitat de la Generalitat Valenciana (DOGV 30/09/2005).

Avaluació

Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes en la Comunitat Valenciana. (DOGV 10/10/2017).