Concertada

Aquest conveni és d’àmbit estatal, però existeixen uns complements autonòmics per al professorat, el personal complementari d’Educació Especial i el Personal d’Administració i Serveis.

D’aplicació en els centres privats sostinguts amb fons públics que imparteixen Educació Infantil integrada, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, Formació Permanent d’Adults i Educació Especial integrada.

En l’àmbit autonòmic hi ha un Document per a la implantació de la Reforma educativa, signat en 1997 per la Conselleria d’Educació, les patronals i els sindicats del sector, que s’ha anat complementant amb diferents Addendes i que podeu trobar més avall en aquesta mateixa pàgina.

Normativa estatal

Normativa autonómica