Categories
NORMATIVA PER ALS CENTRES:

NORMATIVA PER ALS CENTRES

CALENDARI ESCOLAR

Resolució de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020 (DOGV 13/06/2019).

CONVIVÈNCIA ESCOLAR

Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis (DOCV 09/04/2008).

Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’actualitza la normativa que regula l’elaboració dels plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s’establixen els protocols d’actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar (DOCV 01/08/2014).

PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES

Ordre 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació per la qual es regula l’estructura de les programacions didàctiques en l’ensenyança bàsica (DOCV 16/06/2011).

ADMISSIÓ ALUMNAT

Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la C.V. que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

RECLAMACIONS QUALIFICACIONS

Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga (DOCV 28/12/2011).

MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR

Decret 122/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el preu públic pel servici de menjador prestat pels centres d’ensenyança infantil de la Generalitat Valenciana (DOGV 12/07/2001).

Ordre 53/2012, de 8 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència en matèria d’educació (DOGV 13/08/2012) modificada pel ORDRE 43/2016, de 3 d’agost (DOGV 05/08/2016).

Ordre 52/2016, de 16 de setembre, de la Conselleria d’Educació per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels centres específics d’Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts (DOGV 20/06/2016).

Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la C.V. (DOGV 15/05/2018).

Resolució d’11 de juny de 2019, del conceller d’Educació, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2019-2020 (DOGV 14/06/19)

Decret 77/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació del transport escolar (DOGV 23/08/1984).

Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors (BOE 02/05/2001).

Resolució de 7 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2019-2020 (DOGV 14/06/19).

Resolució d’11 de juny de 2019, del conceller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2019/2020 (DOGV 14/06/19).

ATENCIÓ SANITÀRIA

Resolució de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars (DOGV 18/06/2018).

PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

Ordre 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d’autoprotecció o mesures d’emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOCV 26/06/2012).

XARXA LLIBRES

Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals (DOCV 15/06/2016).

Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a asignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020 (DOGV 11/06/19).

PLA DE FOMENT DE LA LECTURA

Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana (DOCV 26/06/2011).

PROTOCOLS

ACOLLIDA D’ALUMNAT: Resolució de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l’acollida d’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana (DOGV 11/06/2018).

IDENTITAT DE GÈNERE: Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat (DOGV 27/12/2016).

PLA D’IGUALTAT

Resolució de 23 de gener de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’ordena la publicació del I Pla d’igualtat de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura iEsport (DOGV 31/01/2019).

CLASSIFICACIÓ CENTRES (RETRIBUCIONS) Resolució del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per al curs 2018- 2019 (Pendent de publicar al DOGV).

PROTECCIÓ DE DADES

Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat (DOGV 3/12/18).

SUPÒSITS NO CONVIVÈNCIA PROGENITORS/ES

Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues (DOGV 20/02/19).

INCLUSIÓ EDUCATIVA – ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià (DOGV 07/08/2018).

Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià (DOGV 03/05/2019). (Entrada en vigor 01/09/19)