Categories
NORMATIVA PER AL PROFESSORAT

NORMATIVA PER AL PROFESSORAT

NORMATIVA GENERAL

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre,  per a la millora de la qualitat educativa (BOE 10/12/2013), que modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (BOE 13/04/2007).

Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 14/07/2010).

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Ordre 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, que establix el model de formació permanent el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (DOCV 31/10/2012).

SEXENNIS

Decret 164/2017, de 27 d’octubre, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del funcionariat docent i la realització de les activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament (DOGV 06/11/2018).

Ordre 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança que realitzen els funcionaris docents que impartixen ensenyances no universitàries de la CV (DOCV 03/07/2014).

REGISTRE TITULACIONS

Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la CV (DOCV 14/05/2014)

CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA LLOCS TREBALL

Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat (DOCV 08/11/2013).

Ordre 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyances (DOGV 24/08/2018).

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA LINGÜÏSTICA

Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats (DOGV 06/03/2017).

Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOGV 13/11/2013).

PROFESSORAT INTERÍ

Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d’Educació, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals pel que s’establix el sistema de provisió de llocs de treball en regim d’interinitat.

Addenda de 2015 (DOGV 31/12/2015)

Resolució de 23 de gener 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat (DOGV 26/01/2018).

INSPECCIÓ EDUCATIVA

Decret 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual es regula l’actuació, el funcionament i l’organització de la inspecció d’educació de la Comunitat Valenciana (DOGV 05/07/2017).

Ordre 17/2019, de 16 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa l’actuació, el funcionament i l’organització de la inspecció d’educació de la Comunitat Valenciana (DOGV 24/04/2019).

NORMATIVA DE REVERSIÓ DE RETALLADES

Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 14/07/2012), modificat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (BOE 31/10/2015).

Reial decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE 21/04/2012), modificat per la Llei 4/2019, de 7 de març (BOE 8/03/2019).

Decret Llei 3/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018 (DOGV 17/07/18)

Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en materia de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE 27/12/2018)

Decret del Consell pel qual es fixa la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en els centres docents públics no universitaris de la CV i el nombre màxim d’alumnat per unitat en centres docents públics i centres privats concertats no universitaris de la CV (pendent de publicar al DOGV).